Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Rakstu arhīvs

Raksti: Projekti - ESF

Projekts „Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā”

Attēli rakstiem: log_esf_es.png

Kārsavas novada pašvaldība decembrī pabeidz   Eiropas sociālā fonda projekta "Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā" Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/158. īstenošanu.

Kārsavas novada dome, kā vienu no  prioritātēm ir izvirzījusi sociālās jomas attīstību. Īstenojot Sociālā dienesta mērķus un atbalstot izvirzīto hipotēzi, ka vairāk par naudu, veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti ir nepieciešams morāls atbalsts un iespēja uzlabot šo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, mazināt tiem vientulības un sociālās izolētības sajūtu, pilnveidot  tiem sociālās un funkcionālās prasmes. Domes priekšsēdētāja Ināra Silicka  deva savu svētību šī projekta tapšanai un īstenošanai, līdzi jūtot veiksmēs un neveiksmēs.


Dabas dāsnums var palīdzēt katram

Attēli rakstiem: log_esf_es.png

„Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā”

Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/158

 

 

Projekta „Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā” īstenošana rit pilnā sparā. Tiek sniegti alternatīvās aprūpes pakalpojumi klientiem, notiek grupu nodarbības.

Pēdējā laikā mobilās brigādes darbinieki pielieto dažādas metodes, lai maksimāli atvieglotu cilvēka situāciju un palīdzētu, cik tas ir iespējams. Viena no metodēm balstās uz E.Froma humanitārās teorijas, kurā apskatīti dabas un cilvēka mijiedarbības aspekti. Teorijas galvenā doma ir, ka daba palīdz noņemt dažādas psiholoģiskās problēmas, atvieglo neirozes, palīdz atbrīvoties no attīstības noviržu gadījumā iegūtām aizsargbruņām. Teorija saka, kadaudzas cilvēku problēmas ir no tā, ka viņi ir atrauti no dabas. Tā mobilās brigādes darbinieki undalībnieki ar īpašām vajadzībām devās uz mežu, kur centās sadzirdēt, sajust un atšķirt dabas balsis, iepazīt smaržas, sataustīt dabaspriekšmetus. Rezultātā -  gaišāks smaids, vēlme dalīties ar iespaidiem, atbrīvotāka saskarsme un, kaut uz laiku, miera un harmonijas sajūta.


Attīstības stratēģijas izstrādes darba grupa

Galvenie attēli: vraa_es_esf.png

Kārsavas novada dome, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, saskaņā ar 2012.gada 28.novembra lēmumu „Par Kārsavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu‖ (sēdes protokols Nr.14, 15.§) ir uzsākusi darbu pie Kārsavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes. Saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu, attīstības stratēģiju plānots izstrādāt līdz 2013.gada 31.augustam.


Mobīlās brigādes ikdiena

Attēli rakstiem: log_esf_es.png

Šobrīd notiek intensīvs darbs gan sociālo pakalpojumu sniegšanā, gan atbalsta grupās. Mobīlā brigāde ir atpazīstama novadā un pieprasījums pēc tās pakalpojumiem ir lielāks, nekā reālās iespējas to apmierināt. Iepriekšējā rakstā informējām par sociālo pakalpojumu sniegšanas procesu, tagad nedaudz par darbu ar grupām.


Attīstības stratēģijas izstrādes darba grupa

Galvenie attēli: vraa_es_esf.png

Kārsavas novada dome, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, saskaņā ar 2012.gada 28.novembra lēmumu „Par Kārsavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu‖ (sēdes protokols Nr.14, 15.§) ir uzsākusi darbu pie Kārsavas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes. Saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu, attīstības stratēģiju plānots izstrādāt līdz 2013.gada 31.augustam.


Darbinieki turpina strādāt arī pēc projekta realizācijas

Attēli rakstiem: log_esf_es.png

Jau paskrējuši gandrīz divi gadi, kopš Kārsavas novada pašvaldībā turpina strādāt 3 speciālisti, kuri darbā tika pieņemti projekta”Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībai”(ID Nr.1.DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/073/043 ).Darbinieki tika izraudzīti konkursa kārtībā .Projekta īstenošana ir beigusies,bet speciālistu darbs mūsu novada labā turpinās.


Noslēdzies darbības programmas„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekts „Speciālistu piesaiste Kār

Attēli rakstiem: log_esf_es.png

Noslēdzies darbības programmas„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekts „Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībai”(ID Nr.1IDP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/073/043).

2011.gada 03.janvārī ESF darbu uzsāka 3 speciālisti-teritorijas plānotājs, projektu koordinators,  sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem .Speciālistu atalgojums 100% apmērā tika segts no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā finansējuma. 2012.gada 30.septembrī projekts ir noslēdzies .Projekta plānotie rezultāti pilnībā tika sasniegti .Teritorijas plānotāja vadībā tika izstrādāti novadam svarīgi dokumenti-Kārsavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam un Kārsavas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam, kā arī sakārtota datu bāze. Projektu koordinators šajā periodā sagatavoja un piesaistīja finansējumu 6 projektiem, kā arī šos projektus koordinēja. Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem strādāja ar 45 novada ģimenēm, sniedzot tām dažāda veida palīdzību, kā arī izstrādāja .nozīmīgu dokumentu-Atbalsta programmu sociālā riska ģimenēm.

 Visi speciālisti ir sevi pierādījuši un turpina celt  Kārsavas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti.


Noslēdzies ESF projekts „Kārsavas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

 

Attēli rakstiem: log_esf_es.png

(Līguma numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/058 ) 

            Projekta aktivitāšu ietvaros tika organizēts semināru cikls „Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu izstrāde”.  

72 stundu apmācību kursu „Projektu izstrāde un ieviešana” apguva 50 dalībnieki. Apmācības vadīja pasniedzējs Viesturs Krievāns, kuram, strādājot ar ES struktūrfondu projektiem,  ir gūta milzīga pieredze. Kursu dalībnieki praktiskās iemaņas guva darba grupās, strādājot pie projekta pieteikuma sagatavošanas. Pavisam tika sagatavoti un prezentēti 10 projekta pieteikumi.


Turpinās pašvaldības darbinieku apmācības

Attēli rakstiem: log_esf_es.png

Projekta līguma numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/058 Īstenotā projekta nosaukums: „Kārsavas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana  ES struktūrfondu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”
Projekta „Kārsavas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros maijā Kārsavas novada zālē notika apmācību kurss „Komandas vadības stratēģija”. Apmācības vadīja Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultātes docente Iveta Graudiņa. Apmācību kursu apguva 70 pašvaldību darbinieki. 1. grupa 35 cilvēku sastāvā mācījās 10.,11. maijā un 2. grupa arī 35 dalībnieki 17., 18. maijā. Apmācību laikā pašvaldības iestāžu administrācijas struktūrvienību vadītāji un darbinieki apguva metodes efektīvai darbinieku darba organizēšanai un vadīšanai projektos, guva izpratni par veiksmīgas komunikācijas pamata aspektiem, konfliktsituācijas vadīšanu un domstarpību risināšanu. Apmācību laikā ļoti daudz darbojās praktiski, iepazina paši sevi un savus kolēģus. Liels prieks, ka apmācību nobeigumā novērtējuma anketās parādās tādi ieraksti: „ apmācības ļoti vērtīgas, paldies lektorei par pielietoto metožu daudzveidību, atraktivitāti, spēju atraisīt, ieinteresēt, sniegt jaunas zināšanas. Labprāt vēlētos turpināt šāda veida apmācības”.


Kārsavas pašvaldības speciālisti mācās rakstīt projektus

Attēli rakstiem: log_esf_es.png

Projekta „Kārsavas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros paredzēts veikt dažāda veida teorētiskās un praktiskās apmācības projektu vadībā pašvaldības deputātiem, administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītājiem un to darbiniekiem. Plānots iepazīstināt ar dažādu ES struktūrfondu, citu ES finanšu programmu un citas ārvalstu finanšu palīdzības piedāvājumu, tā izmantošanas iespējām Kārsavas pašvaldības Attīstības programmā noteikto uzdevumu sasniegšanai.

Projekta „Kārsavas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros paredzēts veikt dažāda veida teorētiskās un praktiskās apmācības projektu vadībā pašvaldības deputātiem, administrācijas darbiniekiem, iestāžu vadītājiem un to darbiniekiem. Plānots iepazīstināt ar dažādu ES struktūrfondu, citu ES finanšu programmu un citas ārvalstu finanšu palīdzības piedāvājumu, tā izmantošanas iespējām Kārsavas pašvaldības Attīstības programmā noteikto uzdevumu sasniegšanai.


Pagājis gads,kopš tiek ieviests projekts”Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībai”

Attēli rakstiem: log_esf_es.png

Kopš 2011.gada janvāra Kārsavas novada pašvaldībā tiek realizēts darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība’’papildinājuma 1.5.3.1 aktivitātē ”Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekts ”Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībai”(ID Nr.1IDP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/073/043).


Mobilā brigāde - alternatīvā sociālā aprūpe

Attēli rakstiem: log_esf_es.png

 

Apstiprināts Eiropas sociālā fonda projekts "Sociālo pakalpojumu mobilās brigādes izveide Kārsavas novadā"

Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/158.


Atbalstīts ESF projekts „Kārsavas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

 

Attēli rakstiem: log_esf_es.png

(Līguma numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/058 ) .

 2011.gada 22. februārī Kārsavas novada pašvaldība iesniedza Sabiedrības integrācijas fondā projekta pieteikumu„Kārsavas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un pārējās ārvalstu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.Projekts guva atbalstu un 2011. gada 26.oktobrī starp Sabiedrības integrācijas fondu un Kārsavas novada pašvaldību tika noslēgts līgums par projekta realizāciju par kopējo summu 9114,59 Ls.           


„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projekts „Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībai"

articles: log_esf_es.png
No 2010.gada 3.novembra Kārsavas novada dome ir uzsākusi īstenot Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" projektu „Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībai" (ID Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/073/043), kura mērķis ir paaugstināt Kārsavas novada domes administratīvo kapacitāti, piesaistot 3 kvalificētus speciālistus (projektu koordinatoru, teritorijas plānotāju, sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem),  kas sekmēs pašvaldības autonomo funkciju efektīvu izpildi, tai skaitā nodrošinot iespējami labāku ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu izmantošanu novada infrastruktūras atjaunošanai, modernizēšanai, sporta un atpūtas infrastruktūras attīstīšanai un citu projektu realizācijai, kā arī iedzīvotājiem sniedzamā pakalpojuma pieejamības un augstākas kvalitātes nodrošināšanai.


Noslēgta Vienošanās par projekta „Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībai” realizāciju

articles: log_esf_es.png

Šī gada augustā Kārsavas novada pašvaldība sagatavoja un iesniedza Valsts reģionālās attīstības aģentūrā projekta iesniegumu  „Speciālistu piesaiste Kārsavas novada pašvaldībai”, darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitātē „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem". Projekta iesniegums tika apstiprināts un 2010.gada 12. novembrī noslēgta Vienošanās Nr.1.DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/073/043 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros Kārsavas novada pašvaldība piesaistīs 3 speciālistus - Teritorijas plānotāju, Projektu koordinatoru un Sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem.

Šo speciālistu piesaiste ļaus paaugstināt Kārsavas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti.

Speciālistu atalgojuma izmaksas 100% apmērā tiks segtas no Eiropas Sociālā fonda piešķirtā finansējuma, kā arī projekta ietvaros paredzēts aprīkot vienu darba vietu un plānotas apmācības katram darbiniekam kvalifikācijas paaugstināšanai.

Projektu ir paredzēts īstenot 18 mēnešu laikā un uzsākt 2011. gada janvārī.

Projektu vadītāja Olita Grabovska

Ielādes laiks: 0.06 sekundes
13,726,700 Unikāli apmeklētāji