Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Rakstu arhīvs

Raksti: Izglītība

Aicinājums iesniegt interešu izglītības programmas 2014./2015.m.g.

Kārsavas  novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz valsts finansējumu interešu izglītībai 2014./2015. mācību gadam. Interešu izglītības programmas, noformētas atbilstoši Kārsavas  novada pašvaldības  apstiprinātajai kārtībai (skatīt pielikumā), iesniegt Kārsavas  novada izglītības metodiķei  Vienības  ielā 101, Kārsava, Kārsavas novads,  līdz 22.augustam.

Programmas īstenošanai paredzētais laiks: līdz vienam mācību gadam.
Izglītības iestādēm aizpildītu tabulas kopsavilkumu par pieteiktajām programmām (3.pielikums)  līdz 26.augustam jānosūta uz e-pasta adresi: intalaganovskavesere@inbox.lv, kā arī jāiesniedz papīra formātā.


Vides izglītības nometne Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem

Galvenie attēli: lieldienas_600.jpg

Projekta Nr. 1-08/278/2014                                                                      

p6163625_300_01   Projekta īstenotājs: Mežvidu pamatskola “Dzīvo zaļi!”
Ieviešanas laiks: 16/06/2014- 20/06/2014

Kopīgais finansējums:
EUR 2000.00; fonda finansējums - EUR 1500,00; Kārsavas  novada pašvaldības līdzfinansējums - EUR 500,00.

Projekta mērķis:
Veicināt bērniem  izpratni par vidi un dabu, tās problēmām, veidot izpratni par vides aizsardzību, saglabāšanu un motivēt aktīvi līdzdarboties vides aizsardzībā savas ģimenes locekļus, skolas biedrus, draugus un pārējos novada iedzīvotājus.

 


Mežvidu pamatskolas skolēni – vieni no ekskursiju projektu konkursa “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!” uzvarētājiem.

     Aprīlī Mežvidu  pamatskolas 7.-9. klašu skolēni piedalījās Monreālas Latviešu sabiedriskā centra un Vītolu fonda ekskursiju projektu konkursā „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!".

     Projekta mērķi -  veicināt Latvijas vēstures izzināšanai veltīto ārpusklases pasākumu norisi skolās, attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados, kā arī sekmēt Latvijas vēstures kā mācību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā


Mežvidu pamatskolai 400 eiro projektam „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”

2014. gada 1. aprīlī noslēdzās Monreālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projektu konkurss skolēniem „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”. Konkursam tika iesniegti 127 pieteikumi, no kuriem žūrija atbalstīja 52, viens no tiem bija Mežvidu  pamatskolas izstrādātais projekts. Projekta realizācijai tika piešķirti sertifikāti 400 eiro vērtībā, ko pasniedza svinīgajā noslēguma pasākumā Rīgā.

 Projekta mērķi ir veicināt Latvijas vēstures izzināšanai veltīto ārpusklases pasākumu norisi skolās, attīstīt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos un dažādos novados, kā arī sekmēt Latvijas vēstures kā mācību priekšmeta prestiža celšanu sabiedrībā.

 

untitled-1_600_02

Foto (Arturs Dzenis) no ekskursiju projektu noslēguma pasākuma 16.aprīlī Rīgā, viesnīcā “Radi un draugi”

 

 Rita Pintāne, Mežvidu pamatskolas skolotājaPar pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanasprocesa organizēšanu 2013./2014.mācību gadā

PPDKN procesa organizēšana 2013./2014.mācību gadā.

 

1.1.   Novērtēšanas procesa mērķgrupas

Ievērojot brīvprātības principu un pamatojoties uz izglītības iestādes vadītājam adresētu pedagoga rakstisku iesniegumu, novērtēšanas procesā ir tiesības iesaistīties:  

  • vispārējās (t.sk. pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem;
  • profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogiem;
  • interešu izglītības iestāžu pedagogiem;
  • atbalsta personālam (logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, izglītības psihologiem)

Kārsavas vidusskola 2. vietā valstī pilsētas vidusskolu vidū!

Lai novērtētu izglītības līmeni valstī, Draudzīgā aicinājuma fonds kopā ar „Nordea” banku ikgadu apkopo Skolu reitingu rezultātus, par pamatu ņemot centralizēto eksāmenu rezultātus.

Reitingā, balstoties uz īpaši izstrādātiem aprēķiniem, tiek salīdzināti visu Latvijas skolu centralizēto eksāmenu rezultāti. Labākās skolas tiek vērtētas 5 atsevišķās grupās: ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lielo pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas, specializētās vidusskolas.


Aicinājums iesniegt interešu izglītības programmas

Kārsavas  novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz valsts finansējumu interešu izglītībai 2012./2013. mācību gadam. Interešu izglītības programmas, noformētas atbilstoši Kārsavas  novada pašvaldības  apstiprinātajai kārtībai (skatīt pielikumā), iesniegt Kārsavas  novada izglītības metodiķei  Vienības  ielā 101, Kārsava, Kārsavas novads,  līdz 24.augustam.


Noslēdzies informatizācijas projekts

Attēli rakstiem: ieguldijums.jpg

Kārsavas  novada pašvaldība 2010. gada 26. janvārī noslēdza vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstītības fonda projektu „Kārsavas novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanu.

(vienošanās Nr. 2010/0011/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/591)

Projekta „Kārsavas novada izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros tika modernizētas sekojošas skolas:

  1. Kārsavas vidusskola;
  2. Salnavas pamatskola;
  3. Mežvidu pamatskola;
  4. Mērdzenes pamatskola;

Punktu robežas 6.posma kvalitātes pakāpju noteikšanai

Attēli rakstiem: izmlogo.jpg

Vispārējās izglītības,t.sk., pirmsskolas, profesionālās izglītības, interešu izglītības, profesionālās ievirzes (mūzika, māksla, sports) programmas pedagogiem un izglītības psihologiem, sociāliem pedagogiem


Izglītības iestāžu informatizācija

Attēli rakstiem: ieguldijums.jpg

Turpinās Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” (Vienošanās Nr.2010/0011/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/591) īstenošana Kārsavas novada izglītības iestādēs- Kārsavas vidusskolā, Mērdzenes, Mežvidu un Salnavas pamatskolās.


Informācija pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas 6.posma (2012.gada janvāris – aprīlis) 4. kvalitātes pakāpes pretendentiem

Attēli rakstiem: izmlogo.jpg

Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" (Vienošanās nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09.IPIA/VIAA/001) ietvaros Kārsavas novada pašvaldības  Pedagogu atlases komisija pieņēma lēmumu (29.12.2011. protokols Nr.7) atbalstīt 3.aktivitātē 15 pedagogus, kas iesniedza iesniegumu par atbalsta piešķiršanu no 13.12.2011. līdz 28.12.2011. No 06.01.2012. līdz 30.04.2012. projekta 3.aktivitātes ietvaros 15 pedagogi īsteno profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, no tiem 1 pedagogs pretendē uz 4.kvalitātes pakāpi, 14 pedagogi - uz 3.kvalitātes pakāpi.


Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes

Attēli rakstiem: izmlogo.jpg

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001
Līguma Nr.01-07.2-5/32

Pamatojoties uz Kārsavas novada pašvaldības PAK sēdes protokolu Nr.7 no 29.12.2011. un IZM apstiprinājumu Nr.01-07.1.2-3/1 no 02.01.2012., apstiprināti sekojoši  pedagogi 6.posma 3.aktivitātē:

1.      Inta Miņina
2.      Pēteris           Romanovskis
3.      Gunita          Dzerkale-Sarkane
4.      Antoņina      Nalivaiko
5.      Ludmila        Urtāne
6.      Biruta           Krilova
7.      Vladimirs      Deržickis
8.      Indra Punane
9.      Iveta Jegorova

10.  Ina   Gabrāne

11.  Rita Nagle

12.  Anna Bozoviča

13.  Vija Orinska

14.  Ruta  Aleksejeva

15.  Vija Zelča


Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide

Galvenie attēli: sponsors-sm.png

Eiropas Sociālā fonda projekts

„Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”

(vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001)


Informācija pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas 6.posma (2012.gada janvāris – aprīlis) 3. kvalitātes pakāpes pretendentiem

Attēli rakstiem: izmlogo.jpg

Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" (Vienošanās nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09.IPIA/VIAA/001) ietvaros Kārsavas novada pašvaldības  Pedagogu atlases komisija pieņēma lēmumu (29.12.2011. protokols Nr.7) atbalstīt 3.aktivitātē 15 pedagogus, kas iesniedza iesniegumu par atbalsta piešķiršanu no 13.12.2011. līdz 28.12.2011. No 06.01.2012. līdz 30.04.2012. projekta 3.aktivitātes ietvaros 15 pedagogi īsteno profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, no tiem 1 pedagogs pretendē uz 4.kvalitātes pakāpi, 14 pedagogi - uz 3.kvalitātes pakāpi.

Ielādes laiks: 0.13 sekundes
13,884,126 Unikāli apmeklētāji