Navigācija

· Pašvaldība
    · Nolikums
    · Kontakti
    · Pārvaldes
    · Teritorijas plānojumi
    · Domes Lēmumi
    · Saistošie noteikumi
    · Deputāti
    · Komisijas
    · Komitejas
    · Nolikumi
    · Publiskais pārskats
    · Budžets
· Sociālais dienests
    · Darba laiki
    · Aktuālā informācija
    · Bukleti
· Novada Kartes
· Projekti
    · ESF
    · ERAF
    · LAT-LIT
    · EST-LAT-RUS
        · TRAFFIC
        · FORGET A HURRY
    · ELFLA
        · LAD
        · LEADER
    · KF
    · SFL
    · KPFI
    · Comenius
· Avīze
· Bibliotēkas
· Sports
· Tautas nami
· Bāriņtiesa
· Amatpersonu atalgojumi
· Slimnīca
· NVO
· epakalpojumi
· Statistika
· Lauku atbalsts
· VID informē
· Attīstības plānošana
· Pakalpojumi
· Būvvalde

Pēdējie raksti

Autorizācija

Lietotājvārds

Parole
Jūs neesiet reģistrējies?
Spiediet ŠEIT lai reģistrētos.

Aizmirsāt paroli?
Pieprasiet jaunu ŠEIT.

Fotogalerija

Tiešās saites

sadalestikls
KMMS
Malnava

Meži.lv
Kārsavas Jaunieši

E-iespējas
Latvijas Pašvaldību savienībai
Latgales plānošanas reģions

Rakstu arhīvs

Raksti: Izglītība

Kārsavas vidusskolā notiks informatīvais seminārs novada pedagogiem

2012.gada 5.janvārī plkst.10.00

Kārsavas vidusskolā notiks informatīvais seminārs novada pedagogiem


Pedagogu atlases 6. kārta

articles: izmlogo.jpg

Projekta 6.posmā uz jebkuru no piecām kvalitātes pakāpēm var pretendēt vispārējās (t.sk. pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi; profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogi; interešu izglītības iestāžu pedagogi; atbalsta personāla pedagogi (logopēdi, sociālie pedagogi, izglītības psihologi).


Punktu robežas 5.posma kvalitātes pakāpju noteikšanai

articles: izmlogo.jpg

Punktu robežas 5.posma kvalitātes pakāpju noteikšanai

                                                                                       Uz 09.12.2011.

 

Pedagogs ir ieguvis 1.kvalitātes pakāpi, ja novērtēšanas rezultātā saņemti

45 un vairāk punkti

Pedagogs ir ieguvis 2.kvalitātes pakāpi, ja novērtēšanas rezultātā saņemti

55 un vairāk punkti

Pedagogs ir ieguvis 3.kvalitātes pakāpi, ja novērtēšanas rezultātā saņemti

68 un vairāk punkti

Pedagogs ir ieguvis 4.kvalitātes pakāpi, ja novērtēšanas rezultātā saņemti

78 un vairāk punkti

 

 

Iesniedzamie materiāli PVG:

 

Visām projektā iesaistītām izglītības iestādēm:

  1. Izglītības iestādes novērtēšanas komisijas sanāksmju protokoli (kopijas), kuros fiksēts :
    • Novērtēšanas komisijas sastāvs un pienākumu sadale;
    • Kvalitātes pakāpes pretendenta saņemto punktu kopsumma;
    • Novērtēšanas komisijas priekšlikums  par kvalitātes pakāpes piešķiršanu
  1. pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkuma tabula (kopija) par katru novērtējamo pedagogu.

Punktu robežas 5.posma kvalitātes pakāpju noteikšanai


Pedagogu atlases 6. kārta

articles: izmlogo.jpg

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Līgums Nr.01-07.2-5/32
Pedagogu atlases 6.kārtas izsludināšana „Kārsavas novada pašvaldības vispārējās, pirmsskolas, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem stipendiju un mērķstipendiju saņemšanai Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros.”Informācija pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas 1.-3. kvalitātes pakāpes pretendentiem 09.09.2011.-30.12.2011.
2011. gada 12. septembris
articles: izmlogo.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" (Vienošanās nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09.IPIA/VIAA/001) ietvaros Kārsavas novada pašvaldības  Pedagogu atlases komisija pieņēma lēmumu (05.09.2011. protokols Nr.6) atbalstīt 3.aktivitātē 28 pedagogus, kas iesniedza iesniegumu par atbalsta piešķiršanu no 17.08.2011. līdz 31.08.2011. No 09.09.2011. līdz 30.12.2011. projekta 3.aktivitātes ietvaros 28 pedagogi īsteno profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, no tiem 4 pedagogi pretendē uz 4.kvalitātes pakāpi, 21 pedagogs - uz 3.kvalitātes pakāpi un 3 pedagogi - uz 2.kvalitātes pakāpi

Informācija pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas 4. kvalitātes pakāpes pretendentiem 09.09.-30.12.2011.
2011. gada 09.septembris
articles: izmlogo.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekta "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" (Vienošanās nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09.IPIA/VIAA/001) ietvaros Kārsavas novada pašvaldības  Pedagogu atlases komisija pieņēma lēmumu (05.09.2011. protokols Nr.6) atbalstīt 3.aktivitātē 28 pedagogus, kas iesniedza iesniegumu par atbalsta piešķiršanu no 17.08.2011. līdz 31.08.2011. No 09.09.2011. līdz 30.12.2011. projekta 3.aktivitātes ietvaros 28 pedagogi īsteno profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu, no tiem 4 pedagogi pretendē uz 4.kvalitātes pakāpi, 21 pedagogs - uz 3.kvalitātes pakāpi un 3 pedagogi - uz 2.kvalitātes pakāpi

Nr. 2010/0011/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/591
Images: sponsors-sm.png
2011.gada 23. augustā  sekmīgi ir noslēdzies multimediju un datoru tehnikas iepirkums. Septembrī skolām pakāpeniski tiks piegādāts tehniskais aprīkojums izmantošanai ikdienas mācību procesā, piemēram, fizikas stundām (strāvas stipruma, gaismas vārtu, temperatūras, sprieguma, skaņas, magnētiskā lauka sensori utt.), interaktīvās tāfeles, skolotāju portatīvie datori, digitālās datu kameras, stacionārie datori skolēniem u. tml., kā arī nepieciešamais datoru programmnodrošinājums. Tādējādi skolēni, izmantojot datorkomplektus vai datorizētās darba vietas, spēs sagatavot uzdevuma atrisinājumus, prezentācijas un citus materiālus, kurus varēs demonstrēt citiem, izmantojot kabinetos esošās interaktīvās tāfeles.


Informācijai
  • Laika posmā no 22.augusta līdz 26.augustam , iepriekš vienojoties , novada domes priekšsēdētāja ar izglītības darbiniekiem apciemos novada izglītības iestādes.
  • 29.08.2011. plkst. 9.30 Kārsavas novada izglītības iestāžu direktori aicināti uz sapulci Kārsavas vidusskolas telpās.
Informāciju sagatavoja:
Izglītības metodiķe V. Šicāne

Pedagogu atlases 5. kārta
articles: izmlogo.jpg
Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Līgums Nr.01-07.2-5/32
Pedagogu atlases 5.kārtas izsludināšana „Kārsavas novada pašvaldības vispārējās, pirmsskolas, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem stipendiju un mērķstipendiju saņemšanai Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros.”

Projekta noslēgums

Attēli rakstiem: ieguldijums.jpg

Kārsavas vidusskolā noslēgusies ERAF projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Kārsavas vidusskolā” ieviešana. Pagājušajā gadā tika izremontēti dabaszinātņu un matemātikas kabineti un aprīkoti ar mēbelēm, bet šogad aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm un datortehniku, kā arī bioloģijas, ķīmijas un fizikas kabineti ar nepieciešamajiem demonstrējumu komplektiem, sensoriem, mērierīcēm, iekārtām, traukiem, vielām – u.c. nepieciešamajiem materiāliem.


Informācija par pārtraukto datortehnikas iepirkumu ERAF Kārsavas novada Salnavas, Mežvidu Mērdzenes pamatskolu un Kārsavas vidusskolas projektam ”Izglītības iestāžu informatizācija” un
Images: sponsors-sm.png
Nr. 2010/0011/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/591
Kārsavas novada pašvaldība ir saņēmis informāciju no Valsts izglītības attīstības aģentūras par Izglītības un zinātnes ministrijas iespējamo tālākās rīcības plānu sakarā ar 2011.gada 15.martā bez rezultātiem pārtraukto publiskā iepirkuma procedūru „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. “Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros” (identifikācijas Nr. IZM 2010/26/AK/ERAF)

Seminārs par ESF projektu "Pedagogu konkurētspēja veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"
articles: izmlogo.jpg
Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Līgums Nr.01-07.2-5/32

30.03.2011. plkst.14:00 Kārsavas vidusskolas aktu zālē notiks seminārs par ESF projektu "Pedagogu konkurētspēja veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos".
Gaidīti tiek visu Kārsavas novada izglītības iestāžu pārstāvji.

Pedagogu atlases PAPILDUS izsludināšana 4. kārtas 2.aktivitātei

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 Līgums Nr.01-07.2-5/32
Pedagogu atlases PAPILDUS izsludināšana 4.kārtas 2.aktivitātei „Kārsavas novada pašvaldības vispārējās, pirmsskolas, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogiem stipendiju un mērķstipendiju saņemšanai Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros.”

Seminārs par ceturto kārtu ESF projektā "pedagogu konkurētspēja veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"
08.12.2010. plkst.13:00 Kārsavas vidusskolas aktu zālē notiks seminārs par ceturto kārtu ESF projektā "pedagogu konkurētspēja veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos".
Gaidīti tiek visu Kārsavas novada izglītības iestāžu pārstāvji.
Ielādes laiks: 0.10 sekundes
13,884,404 Unikāli apmeklētāji